Монгол улсын иргэнд газар эзэмшүүлэх тухай

Монгол улсын Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.4.3, 50 дугаар зүйлийн 50.1.1, 50.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус сумын иргэн Дамдин овогтой Ням-Очирт Гүвээ багийн Баруун хаяа Тэвхэд байршилтай карьерийн 1 га газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх зориулалтаар эзэмшүүлсүгэй.

2. Монгол улсын Газрын тухай хуулийн дагуу газар эзэмших гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгож, холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Газрын даамал /Б.Бат-Эрдэнэ/-д үүрэг болгосугай.

 

ЗАСАГ ДАРГА                          Д.ОКТЯБРЬ