Урамшуулал олгох тухай

      Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийг үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

     1. Сумын Засаг дарга, Ховд аймгийн татварын хэлтсийн дарга, сумын татварын улсын байцаагч нарын 2013 оны 01 дүгээр сарын 15- ны өдөр байгуулсан Гурвалсан гэрээний 3 дугаар зүйлийн 3.3 дахь заалтын дагуу сумын татварын улсын байцаагч Б.Эрдэнэхишигийг 450000 төгрөг /Дөрвөн зуун тавин мянган/- өөр урамшуулсугай.

     2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, урамшууллыг 2014 оны 1 дүгээр улиралд багтаан бодож олгохыг сумын Засаг дарга Д.Октябрьт зөвшөөрсүгэй.

                                   

                                     ДАРГА                       Б.БААТАРБИЛЭГ