Төлөвлөгөө батлах тухай

    Монгол улсын Үндсэн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.3, 20.1.14 дэх заалтыг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

    1. 2014 онд ИТХ- ын Тэргүүлэгчдээс хйих хяналт, үнэлгээний графикийг хавсралтаар баталсугай.

    2. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж, мэргэжлийн байгууллагаас заавар зөвлөмж авч, бүрэн хэрэгжүүлэхийг ИТХ- ын дарга /Б.Баатарбилэг/- т зөвлөсүгэй.

                                Хавсралт       хуудастай.

 

                        ДАРГА                  Б.БААТАРБИЛЭГ