Тайланд үнэлэлт өгөх тухай

      Монгол улсын Үндсэн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1, Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь заалтыг үндэслэн, 2013 оны сумын ОНХС- аар санхүүжүүлэн хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар Төрийн сангийн төлөөлөгч А.Нарандэлгэрийн илтгэлийг хэлэлцээд иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

     1. 2013 онд сумын ОНХС- ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээний тухай иргэдээс санал авч оновчтой төлөвлөн, ИТХ- аар хэлэлцүүлэхийг хөдөлмөр хариуцсан ажилтан /Д.Сэлэнгэ/- д даалгасугай.

     2. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, ИТХ- д тайлагнаж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Д.Октябрь/- д үүрэг болгосугай.

 

                                    ДАРГА                              Б.БААТАРБИЛЭГ