Засаг даргын захирамж

Дугаар Нэр Огноо
15 Хүндэтгэл үзүүлж шагнаж урамшуулах тухай 2014-02-05
16 Мөнгө зарцуулах тухай 2014-02-20
17 Төсөл шалгаруулах тухай 2014-02-21
18 Монгол улсын иргэнд газар эзэмшүүлэх тухай 2014-03-25
19 Ажил зохион байгуулах тухай 2014-03-27
20 Бензин зарцуулах тухай 2014-03-27
21 Бүлэг байгуулах тухай 2014-03-28
22 Бүлэг байгуулах тухай 2014-03-28
24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2014-03-25
25 Хүнсний талоноор үйлчлэх дэлгүүр сонгон шалгаруулах тухай 2014-03-25