Зэрэг сумын 2014 оны төсвийн урьдчилсан гүйцэтгэл, 2015 оны төсвийн талаар

I.ЗЭРЭГ СУМЫН ТӨСВИЙН 2014 ОНЫ УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛ

 

  1. ЗЭРЭГ СУМЫН   2014 ÎÍÛ  ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН

УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛ  

Улсын болон орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдүүлэлт биелэхгүй байгаа нь төсвийн зарлагыг бүрэн санхүүжүүлж чадахгүйд хүрсэн. Орон нутгийн төсвийн орлого бүрдүүлэлт эхний хагас жилийн байдлаар тасарч байгаад 3-р улирлаас төлөвлөгөө биелсэн. Санхүүгийн дэмжлэгийн тухайд эхний 3 улиралд дутуу санхүүжилт өгсөн. Үүнээс шалтгаалж төсвийн зарлагыг дутуу санхүүжүүлж байна.  Татварын орлого 91,8 %-иар биелж, 8,2% буюу  2969,0₮-өөр тасрах төлөвтэй байна.

                                                                                                       /мянган.төгрөг/

 

Үзүүлэлт

Улирал

Нийт дүн

 

I

II

III

IY

 

Орлого

Төлөв

8674.7

19160.4

5069.5

3274.6

36179.2

 

Гүйц

7307.7

7221.8

6309.4

12371.3

33210.2

 

Хувь

84.2

37.7

124.5

377.8

91.8

 

Санхүүгийн дэмжлэг

Төлөв

143755.8

146158

153582.2

135317.7

578813.5

 

Гүйц

123158.6

117056

131892.3

206706.5

578813.5

 

Хувь

85.7

80.1

85.9

152.8

100.0

 

Нийт

85.0

58.9

105.2

265.3

95.9

 

 

Татварын орлого /нэр төрлөөр/

 

                        Мянган.төгрөг 

 Òàòâàðûí îðëîãûí  òºðºë

Òºëºâëºãºº

ХБГ

Зөрүү

Нийт орлого

40279.2

36952.2

-3327.0

Суурь орлого

36179.2

33210.2

-2969.0

Урсгал орлого

36179.2

33210.2

-2969.0

Татварын орлого

34824.2

33095.2

-1729.0

 I. Хувь хүний орлогын албан татвар

24850.0

26181.0

1331.0

1. Ïàòåíò

1200.0

410.0

-790.0

2. ¯éë àæèëëàãààíû îðëîãûí òàòâàð

9100.0

9100.0